2 Cánh M? Gi?a Lùa V? 2 Phía
  2 Cánh Mở 1 Bên Lùa V? 1 Phía
  3 Cánh Mở 1 Bên Lùa V? 1 Phía
  4 Cánh M? Gi?a Lùa V? 2 Phía
  6 Cánh Mở Gi?a Lùa V? 2 Phía
  2 & 3 Cánh Mở Lên
  Cửa Cuốn
  Cửa Xếp
 
 
      
     C?a 2 Cánh M? Gi?a Lùa V? 2 Phía th??ng ???c s? d?ng trong thang t?i hành khách. Ch?t li?u c?a, khung c?a là các ch?t li?u có kh? n?ng k?t h?p v?i các v?t li?u xay d?ng khác nh? inox, thép ph? s?n ho?c các kim lo?i ghép.

LO?I T?I TR?NG KíCH TH??C BU?NG THANG
KHO?NG
C?A M?
H? THANG
KG A x B C X x Y
P6 450 1400 x 850 800 1850 x 1500
P8 550 1400 x 1030 800 1850 x 1650
P9 600 1400 x 1100 800 1850 x 1750
P10 700 1400 x 1250 800 1850 x 1900
P11 750 1400 x 1350 800 1850 x 2000
P12 800 1400 x 1400 800 1900 x 2100
P13 900 1600 x 1350 900 2100 x 2050
P15 1000 1600 x 1500 900 2100 x 2200
P17 1150 1800 x 1500 1000 2300 x 2250
P20 1350 1800 x 1700 1000 2300 x 2450
P24 1600 2000 x 1750 1100 2500 x 2500
* Th?ng s? k? thu?t trong b?ng mang tính tham kh?o. Vui lòng liên h? v?i phòng thi?t k? c?a C?ng ty chúng t?i ?? nh?n ???c s? t? v?n t?t nh?t. 
Bản quyền © 2007   CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HONG-WEI.
足球博彩网站